Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizi Arayın (201) 508-0808

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Piercing the Corporate Veil) | Nedir?| Nasıl Önlenir?

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Piercing the Corporate Veil) | Nedir?| Nasıl Önlenir?

19.07.2019

Bu yazımızda Amerikada şirket kurmak, Amerikada yatırım yapmak hatta Amerikada Gayrımenkul satın almak isteyen takipçilerimiz için önemli olduğunu düşündüğümüz bir konudan, Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması şeklinde Türkçeye çevrilebilecek bir hukuksal sorundan bahsetmek istiyoruz.

Amerika’da Şirket Kurmak İçin Bilmeniz Gerekenler ve LLC Nedir? | Amerika’da LLC Şirket Kurma Prosedürleri Nasıldır? İsimli bloglarımızda da bahsetmiştik. Corporation tipi ortaklıklar ( S Corporation şirketler dâhil) ve LLC Şirketlerin en cazip ve avantajlı yönlerinden biri ortaklarına/paydaşlarına sundukları sınırlı sorumluluk imkânıdır. Corporation tipi veyahut LLC tipi şirket ortaklıkları doğru bir şekilde kurulduklarında, ayrı ve müstakil tüzel kişilikler olduğu için ortaklar şirket borçları ve şirket içi ihmali mesuliyet anlamında (negligence)  şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olmuyor ve ayrıca vergilendirme açısından bir takım avantajlara sahip oluyorlar.

sirketlerin-tuzel-kisilik-perdesinin-kaldirilmasi

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Nedir?

Şirketin Tüzel Kişilik Perdesi işte şirket ortakları/kurucuları ile şirketin tüzel kişiliği arasındaki bu koruyucu ayrıma verilen isimdir. Kuruluş dokümanları usulüne uygun olarak hazırlanıp teslim edildiği anda şirket doğmuş sayılmaktadır. Müstakil bir tüzel kişilik olarak hak ve borçlara sahip olan şirket bu anlamda kendini oluşturan ortaklardan ayrı bir hükmi şahsiyet haline gelmektedir. Burada şirket kavramını hem Corporation tipi iş ortaklıkları hem LLC tipi ortaklıklar hem de Limited Partnership tipi ortaklıklar için kullandığımızı belirtelim. Çünkü şirketlerin tüzel kişilik perdesininin kaldırılması sorununun ve alınması gereken tedbirlerin sadece Corporation tipi ortaklıklar için söz konusu olduğu yönündeki bir takım bilgiler doğru değildir.

şirketlerin tüzel kişilik perdesininin kaldırılması  mahkemenin ortakların sınırlı sorumluluğunu kaldırması ve şirket ortakları ile yöneticilerinin şirketle faaliyetleri ve borçlarından kişisel olarak(kişisel malvarlıklarıyla) sorumlu tutulması demektir. Örneğin bir şirket, borçları veya bir başka sebeple tazminata konu olacak şekilde dava edildiğinde, şirket yöneticileri veya ortakları normal şartlarda kişisel olarak sorumlu tutulamazlar. Genel olarak eyaletten eyalete yasalar değişiklik gösterse de yargı mercilerinin kurumsal perdenin yırtılmaması yönünde güçlü bir ön kabulleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şirket formunun suiistimali, hileli işlemler gibi durumlar tespit edildiğinde bu perdenin yırtılacağı ve ciddi sonuçlar doğuracağı bilinmelidir. Şimdi bu durumları daha yakından inceleyelim.

sirketlerin-tuzel-kisilik-perdesinin-kaldirilmasi

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesininin Kaldırılması Hangi Durumlarda Söz Konusudur?

Bu durumlardan en yaygın olanları temel olarak birkaç başlık altında toplayabiliriz.

·Sahtecilik Tespiti

Şirketlerin gerçeğe aykırı, hile ve dolan maksatlı anlaşmalar veya gayelerle kurulduğu şirket ve şirket sahibinin gerçek anlamda bir ve tek olduğu yani şirket tüzel kişiliği ile gerçek kişiler arasında gerçek bir ayrım olmadığı anlaşıldığında mahkemeler şahsi sorumluluğa hükmederek tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına karar verebilecektir.

·Şirket ortaklarının kötü niyetle şirket çıkarlarını kamusal çıkarların üzerine koyacak şekilde işlemler tesis etmesi

·Şahsi ve Şirkete ait Varlıkların Birbirine Karışması

Uygun şekilde belgelendirilmeden, şirket varlıklarının, kaynaklarının kişisel amaçlara Yönlendirilmesi bu kabil fiilerdendir. Örneğin usul gözetilmeden ortaklara borç verilmesi veya ihale verilmesi bu tür suistimallerden sayılabilecektir. Ayrıca ortaklığa ait varlıkların ortaklık adına tescil ettirilmemesi, şirkete ait finasal işlemlerin şirkete ait banka hesapları yerine şahsi hesaplardan yapılması, şirket ile ortaklar arasındaki borçlanma/borç verme gibi işlemlerde usülune uygun sözleşme ve taahütnamelerin yapılmaması, yapılan sözleşmelerde piyasa koşullarına uygun hakkaniyetli faiz oranları tespit edilmemiş olması gibi eylemler bu başlık altında değerlendirilebilir.

·Şirket Kayıtların Tutulmaması Veya Usulüne Uygun Olarak Tutulmaması Veya Şirket Formalitelelerinin Yerine Getirilmemesi

Şirket defter-i kebirinin tutulmaması, yazışmaların düzenli kaydedilmemesi, şirket iç tüzüğünün oluşturulması yahut güncellenmemesi,  yapılması gereken yıllık toplantıların yapılmaması , toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmaması, her yıl düzenli olarak yapılması gereken başvuruların yapılmaması, alınması gereken lisans ve izinlerin alınmaması mahkemlelerin şirketlerin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması kararlarında göz önünde bulunduracağı hususlardandır.

·Şirkete Yeterli Sermaye Yatırılmamış Olması (Undercapitalization)

Şirketler kurulma aşamasında yeterli sermaye ile tahkim edilmediği takdirde şirketinize dava açma durumunda olan kişiler şirketin sadece ortakların kişisel varlıklarını koruma gayesi ile kurulduğunu iddia edebilirler. Bu durum şirketlerin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması söz konusu olduğunda mahkemenin bakacağı durumlardan biri olabilmektedir.

·Ortakların Yönetim Kurulu ve Çalışanlar Üzerinde Baskı ve Tahakkümü

Önemli kararların onaylanması sürecinde yeterli oy aranmaması, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara gerekli saygının gösterilmemesi örnek olarak verilebilir.

sirketlerin-tuzel-kisilik-perdesinin-kaldirilmasi

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Nasıl Önlenebilir

Öncelikle kurumsal perdenin kaldırılmasına dair yukarıda verdiğimiz başlıkların tüketici mahiyette olmadığını belirtelim. Dava konusu olabilecek iş ve işlemler bazında ancak temel olarak şirket ile şirket unsurları arasındaki ayrışmanın bir şekilde ortadan kalkması ana ilkesi ışığında yeni ve uzmanlık gerektiren problemlerin her zaman ortaya çıkması mümkündür. Yine de tüzel kişilik  perdesinin zarar görmemesi, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi faydalı olacaktır.

·Şirket Ana Sözleşmelerinin (Corporate Charters)  sağlıklı bir statüde kalması için yapılması gereken Yıllık Raporlamalar ve tamamlanması gereken başvurular dikkatli, zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir

Birçok eyalette şirket görevlilerinin, yöneticilerinin isim ve adresleri ile ücretlerin yıllık bazda raporlanması mükellefiyeti getirilmiştir. Zamanında yapılmayan bu raporlamalar şirket ana sözleşmesinin eyalet yönetimi tarafından iptali sonucunu doğurabilmektedir.

·Şirket içi formaliteler en başta doğru bir şekilde tespit edilmeli, şirket içi uygulamalar belirlenen bu kural ve usullere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Şirket iç tüzükleri olarak çevirebileceğimiz Bylaws Yönetim Kurulu toplantılarının ihbar şeklinden toplantı yeter sayısına, şirket genel kurulu toplanma zamanlarından şirket görevlileri ile yöneticilerinin yetkileri, atanma ve görevlerinden alınma prosedürlerine, denetim kurullarının çalışma biçimlerinden kayıtlı şirket temsilcisinin(registered agent)  isim ve adresine, şirket politikası ve gelecek planlarına dair birçok hususu düzenleyen rehber metinlerdir. Her ne kadar şirket içi uygulamalara ve operasyonlara yönelik hazırlansa da birbiriyle çelişen, karmaşık bir yapıda olmaması çok önemlidir. Detay düzeyini ihtiyaçların belirleyeceği unutulmamalıdır.

Tüm kararlar ve uygulamalar şirket iç tüzüklerinin koyduğu kurallar doğrultusunda yapılmalıdır. Bu husus ve kurala bağlılık şirketin müstakil tüzel kişiliğinin dolayısıyla kurumsal perdenin en önemli göstergesi olacaktır.

·Şirket kararları muhakkak yazılı bir biçimde kayıt altına alınmalıdır

Hem şirket kurulma aşamasında yapılması gereken toplantılar hem kuruluş sonrası şirket iç tüzüklerinin belirlediği zaman ve sıklıklara yapılan toplantılar hem de ortaklar veya yöneticilerin çağrısıyla yapılan özel toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar muhakkak kayda geçirilmelidir. Bu toplantıların düzenli bir şekilde yapılması ve yeterli düzeyde kayıt altına alınması şirketin kurumsal perdesinin muhafazası adına çok büyük önem taşımaktadır. Sözgelimi herhangi bir alacaklı şirketin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması için yasal yollara başvurduğunda bu kayıtlar müstakil ve ayrı şirket tüzel kişiliğinin kanıtları olacaktır.

·Şirket faaliyetlerinin Şirket Kurumsal Kimliği ile yapıldığı vurgulanmalıdır.

Şirketin taraf olduğu her sözleşme, her teşebbüs ve faaliyet açık bir şekilde şirket adına yapılmalıdır. Yöneticiler ve şirket görevlileri imza attıkları her işte yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket ettiklerini ispatlayacak durumda olmalıdır. Bu, muhtemel alacaklıların şirketin tüzel kişilik perdesini kaldırarak şirket yöneticileri ve görevlileri ile şirket ortaklarını sorumlu tutmalarını önlemek açısından çok önemlidir. Kartvizitlerden, evrak antetlerine, faturalardan, şirket çeklerine tüm detaylar kurumsal kimliği tahkim edecek şekilde düzenlenmelidir.

·Şirket Sermayesi Yeterli Olmalıdır

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her ne kadar birçok eyalet sermaye yetersizliğini(Undercapitalization) tek başına tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına dayanak olarak görmese de bu riski minimize etmek için şirketin yeterli oranda sermayesini temin etmek gerekmektedir. Aksi takdirde karşı tarafın şirketin sadece ortak ve sahiplerin şahsi varlıklarını gizlemek adına kurulduğu gibi bir argümana başvurması mümkün olacaktır. Kaliforniya gibi birkaç eyalette sermaye yetersizliğine dayanarak bu tür kararlar verildiği görülmektedir.

·Şirket Varlıkları ile kişisel varlıklar arasındaki ayrım belirgin hale getirilerek korunmalıdır.

Şirketten bireylere sağlanan krediler, ortak banka hesapları ve ortak vergi beyannameleri veya şirket mülklerinin bireysel kullanımı gibi birçok yanlış uygulama şirket varlıkları ile kişisel varlıklar arasındaki ayrımı geçersiz kılan etkenlerdendir. Bu sebeple alacaklıların şirket tüzel kişilik perdesini kaldırmasından sakınmak için, muhakkak şirkete ait ayrı ve müstakil banka hesapları kullanılmalı, şirket adına müstakil vergi beyannameleri düzenlenmeli ve şirket varlıkları yalnızca şirket amaçları doğrultusunda kullanılmalıdır.

sirketlerin-tuzel-kisilik-perdesinin-kaldirilmasi

Sonuç

Görüldüğü üzere hem LLC, LP hem de Corporation tipi şirketlerde sınırlı sorumluluğun kalkması olarak özetlenebilecek şirketlerin tüzel kişilik perdesinin kaldırılması olgusu ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip bir hukuksal konudur. Bu yüzden hem şirketlerin kuruluş aşamasında hem daha sonraki iş süreçlerinde alınacak hukuki destek karmaşık ve çok boyutlu bu sorunla karşılaşmamak adına hayati öneme sahip olmaktadır. Böyle bir tazminat davası ile karşılaşıldığında ya da tam tersi alacaklı pozisyonunda iseniz hukuki sürecin ehil ve uzman hukukçularla yürütülmesi kaçınılmazdır.

Şirketlerin Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması dahil olmak üzere Amerikada Şirket Kurmak , LLC veya Corporation tipi şirketlerin kuruluş ve idamesi ve  İşletme ve ticaret hukuku alanında detaylı sorularınız ve yardım talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz. John Onal & Associates PC Hukuk bürosu olarak alanında uzman ve kompetan hukukçularımızla Göçmenlik ve ABD Vizeleri, Gayrimenkul Alımı ve Marka Tescili gibi birçok konuda doğru ve güvenilir hukuki temsil ve destek için hazırız. Özellikle New York Bölgesinde ana dilinde hizmet almak isteyen Türk Vatandaşları bir Türk avukatla çalışmanın kolaylığını yaşayabilirler.

Büromuzu  doğrudan ziyaret edebilir  e-mail veya telefon  aracılığıyla da bize ulaşabilir ya da büromuza gelmeden doğrudan randevu oluşturabilirsiniz.

Türkçe makalelerimiz için  tıklayınız .

İngilizce makaleler için  tıklayınız .

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun Faaliyet Alanları

  • Ticaret Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • Göçmenlik Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku

 

Bu Haberleri de Okudular

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Avukat Sercan Önal ile Söyleşi

Avukat Sercan Önal ile Söyleşi

Bu yazımızda takipçilerimizle John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun kurucu ortağı Avukat Sercan Önal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşıyoruz...

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
BİZE ULAŞIN Arama

Size nasıl yardımcı olabiliriz?