L1 Vizesi Nedir? | L1 Vizesi Şartları | Bilinmesi Gerekenler
04.05.2020

Bu yazımızda göçmen olmayan Amerikada Çalışma Vizesi türlerinden olan L1 vizesini ele alacağız. Şirketiçi Transfer Vizesi olarak adlandırılan bu vize türü, temel olarak çok uluslu şirketlerin, faaliyetlerini genişletme gayesiyle, anahtar önemi haiz, üst düzey ve nitelikli yabancı çalışanlarını Amerika’da mevcut veya kurulacak ana şirketlerine, bağlı ofislerine, iştiraklerine veya şubelerine transfer imkânı veren bir vize türü olarak karşımıza çıkmaktadır. H-1B vizesi gibi belirli bir kota sınırlamasına tabi olmayışı, E-1 ve E2 Vizelerinin aksine ülkeler arası ticari anlaşmaların tarafı olma zarureti bulunmaması gibi nedenlerle ilginç ve hitap ettiği uygun vasıflardaki çalışanlar ve işverenler açısından popüler olan bu vize türü olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik dual intent tabir edilen karakterde bir vize türü oluşu, yani her ne kadar göçmen olmayan bir vize türü olsa da sahiplerine ABD’de L1 vizesi çerçevesinde süre bitimini müteakip ülkelerine dönme dışında ABD’de çalışma bazlı yerleşme opsiyonunu da sunabilen bir vize türü oluşu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bir başka ifadeyle L1 vizesi Green Card yönünde evrilebilen geçici vize türlerindendir.

Her ne kadar ilk kurgusu büyük çaptaki çok uluslu şirketlerin çalışanlarını ABD'ye transfer etmesini temin etmek olsa da, daha küçük veya kuruluş aşamasındaki firmaların da faaliyetlerini ve işlerini ABD içerisinde kurmak ve genişletmek için faydalanmaları mümkün olmaktadır.

l1-vizesi-nedir-abd-amerika-calisma-green-card

L1 Vizesi Kategorileri Nelerdir?

Üs düzey yönetici ve idareci konumunda çalışanlar için L1A ve şirketin ürün, hizmet ya da yönetim prosedürleri ile ilgili uzmanlık bilgisini haiz çalışanlar için L1B olmak üzere İki farklı tür L1 vize kategorisi bulunmaktadır.

L1A Vize Kategorisi

İşveren sıfatıyla Amerikan şirketlerinin yönetici ve üst düzey yönetici yetki ve kapasitesine sahip anahtar önemi haiz çalışanlarını Birleşik Devletlerdeki ofislerine transfer etme olanağı sağlayan vize kategorisidir. Ayrıca bu kategorinin henüz Amerika’da henüz bağlı ofisleri veya şubeleri bulunmayan firmalara, bu ofisleri kuracak yöneticileri transfer etme olanağı da verdiğini de ifade etmeliyiz.

Türkçede tam karşılıkları bulunmayan executive (üst düzey yönetici) ve yönetici (manager) terimleri üzerinden tanımlanan bu iki yönetsel pozisyondan üst düzey yöneticilik (executive) terimi, genel olarak üzerinde çok fazla gözetim ve denetim bulunmayan ve geniş bir serbestlik alanı içerisinde karar alabilen yöneticiler için kullanılmaktadır. Öte yandan, manager (yönetici) terimi ise profesyonel çalışanları denetim ve gözetim yetki/sorumluluğu bulunan, organizasyonu veya organizasyon içinde bir departmanı veya alt birimi genel anlamda yöneten çalışanlara karşılık gelmektedir. Bu teknik tanımların yasal olarak farklı sonuç ve tezahürleri bulunmakta ve L1 Vize müracaatlarında altlarının doğru ve detaylı bir şekilde doldurulması ve başvurulacak vize türünün belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

L1B Vize Kategorisi

Bu vize türü için yönetici veya üst yönetici pozisyonunda olmak gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak burada söz konusu olan çalışılan şirket için gerekli olan Uzmanlık Bilgisidir. Göçmen olmayan bir ABD çalışma vizesi kategorisi olarak L1B vizesi Amerikan şirketlerinin işveren sıfatıyla şirketin/kuruluşun özel, ikamesi zor bir uzmanlık bilgi ve tecrübesine sahip çalışanlarını yabancı bir ülkedeki bağlı şubesinden ABD’ye transfer etme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca tıpkı L1A kategorisinde olduğu henüz ABD ofisi/bağlısı olmayan firmaların kuruluş işlemlerini tesis ettirmek için L1B vizesinden faydalanmaları mümkündür.

Burada zikredilen özel Uzmanlık Bilgisinin de hukuki bir tanımı ve karşılığı olduğunu belirtmeliyiz. Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık yasasının ilgili bölümüne göre bu bilgi, müracaatçı şirketin mal, hizmet, araştırma, ekipman, metot, yönetim veyahut diğer menfaatlerine ilişkin yahut bunların uluslararası piyasada uygulanmasına ilişkin veyahut da organizasyonun süreç ve prosedürlerine ilişkin özel uzmanlık bilgisidir. Tipik olarak yıllar içinde tecrübe ile edinilen ve şirketin/işletmenin genel olarak işlerliği ve rekabet edebilirliği açısından hayati önemi haiz bir uzmanlık bilgisi olması gerektiğini söyleyebiliriz.

l1-vizesi-nedir-abd-amerika-calisma-green-card

Kimler L1 Şirket içi Transfer Vizesi Kapsamına Girebilir?

L1 Şirket içi Transfer vizesi almak için hem başvuru sahibi işveren şirket hem de çalışanlar açısından bir takım kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

İşveren Açısından

 • ABD’deki işveren şirketin ülke dışındaki bir firmayla nitelikli bir ilişkisi olmalıdır. Burada nitelikli ilişkiyle kastedilen iki firma arasındaki ortak aidiyetler ve denetim mekanizmalarıdır. Ana şirket olmak, bağlı kuruluş, şube veya iştirak olmak gibi durumlar nitelikli ilişki örnekleri olarak verilebilir.
 • İşverenin, Alınacak L1 vizesinin sağlayacağı ikamet süresi boyunca ABD’de veya doğrudan (yahut nitelikli bir organizasyon vasıtasıyla) dolaylı olarak en az bir yabancı ülkede iş yapıyor ya da yapacak olması gerekmektedir. Burada iş yapıyor olmak ile kastedilen ilgili nitelikli kuruluşun düzenli, sistemli ve sürekli bir şekilde mal ve/veya hizmet sunumu ile iştigal ediyor olmasıdır. Yoksa L1 niteliklerini taşıyan bir firmanın Amerika’da ve Amerika dışında sadece fiziksel olarak mevcut olması iş yapıyor olma kapsamına girmeyecektir.

Çalışan Açısından

   L1A Vizesi  İçin

 • Genel olarak L1 şartlarını taşıyan şirketin yabancı ülkedeki bağlı kuruluşunda en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olma şartı vardır. Ancak bu 1 yıllık çalışma,ilgili çalışanın ABD’ye kabul edilişinin hemen öncesindeki son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Aynı işverene ait bağlı bir şube ya da nitelikli ilişki kriterini haiz kuruluşların birinde üst yönetici veya yönetici yetki ve pozisyonunda çalışmak üzere Amerika’ya gelme gayesi olmalıdır.

  L1B Vizesi İçin

 • Yine L1 şartlarını taşıyan şirketin yabancı ülkedeki bağlı kuruluşunda en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olma şartı vardır. Ancak bu 1 yıllık çalışma ilgili çalışanın ABD’ye kabul edilişinin hemen öncesindeki son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Aynı işverene ait bağlı bir şube ya da nitelikli ilişki kriterini haiz kuruluşların birinde uzmanlık bilgisi gerektiren bir pozisyon ve unvanda çalışmak üzere Amerika’ya gelme gayesi olmalıdır.

Yeni Açılacak Ofisler

Yabancı ülkede kurulmuş olup Amerika’da yeni ofisler şubeler veya bağlı iştirakler açmak isteyen iş sahipleri açısından yukarıdakilere ilaveten:

 • Açılacak yeni ofis veya şubenin kurulumu için yeterli evsaf ve miktarda bina ve müştemilat gibi fiziki ihtiyaçların karşılanmış olması,
 • Çalışanların üst düzey yönetici, yönetici veya uzmanlık bilgisi gerektiren pozisyonlarda dilekçenin verilmesinden önceki son 3 yıl içinde 1 yıl sürekli olarak çalışmış olması,
 • Açılması düşünülen ofisin L1A müracaatının onaylanmasını müteakiben 1 yıl içerisinde yönetici veya üst düzey yönetici pozisyonunu destekleyecek hale gelmesi, L1B için ise çalışanın mali haklarını temin etme ve ABD içinde iş yapmaya başlamaya yetecek finansal kapasiteyi göstermesi gerekmektedir.

l1-vizesi-nedir-abd-amerika-calisma-green-card

L1 Şirket içi Transfer Vizesinin Süresi

Amerika’ya yeni bir ofis kurmak için gelecek gerekli nitelikleri haiz çalışanlar için ikamet süresi başlangıç için maksimum 1 yıldır. L1 kapsamındaki diğer tüm çalışanlar için ise bu başlangıç süresi azami 3 yıl olarak tespit edilmiştir. Süre uzatımı mümkün olup, 2 yıla kadar varabilen uzatmalar verilebilmekte fakat her halde azami ikamet süresi L1A kategorisi için 7 yıl, L1B kategorisi için ise 5 yıl olmaktadır.

L1 Vizesi Sahiplerinin Aileleri

L1 Vizesi sahiplerinin eş ve 21 yaş altı çocukları vize süresince L-2 göçmen olmayan vize statüsü süreçlerini takip ederek ABD’de kalabilirler. Müracaatları kabul edildiğinde süre genelde asli vize sahibi ile aynı olmaktadır.

Söz konusu eş ve çocuklar zaten ABD’de ise süre uzatımı veya statü değişikliği için başvurabilirler. Bu durumda aile olarak ücreti mukabilinde i-539 formu doldurmaları gerekecektir.

L1 Çalışanlarının eşleri ücreti mukabilinde I-765 formu doldurarak çalışma izni için başvurabilirler. Onaylandığı takdirde çalışabilecekleri yerle ilgili herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

l1-vizesi-nedir-abd-amerika-calisma-green-card

L1 Şirket içi Transfer Vizesi Başvuru Süreci

 • Başvuru sürecinin ilk adımı işveren sıfatını haiz ABD firmasının vize başvurusu yapacak kişi adına Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosuna I-129 Formu adı verilen dilekçe ile başvurmasıdır. 
 • Bundan sonraki adım Amerikan şirketi ile yurtdışı şirketi arasındaki nitelikli ilişkiyi ispatlayacak dokümanların hazırlanmasıdır. Bu anlamda hayli fazlaca destekleyici dokümanın gerekeceği bilinmelidir.
 • Ancak belli başlı şartları yerine getiren daha büyük ölçekte şirketler için Ucu Açık L Sertifikasyonu (Blanket L Certification) seçeneği bulunmaktadır. Ucu açık dilekçeler daha fazla sayıda anahtar önemdeki personeli ABD ye transfer etme imkânı sunmaktadır.
 • Ucu Açık L Sertifikasyonu almak için işverenin şu üç kriterden birini sağlaması gerekmektedir:
  • Şirket son 12 ay içerisinde 10 yönetici, üst yönetici veya uzmanlık bilgisini haiz profesyonelleri Amerika’ya transfer etmelidir.
  • Şirketin Amerika içinde toplam yıllık cirosu en az 25 milyon $ olan bağlı şirket veya iştirakleri bulunmalıdır.
  • Şirketin bini aşkın Amerikalı çalışanı olmalıdır.
 • Onaylandığı takdirde Ucu Açık Dilekçe her çalışan için ayrı ayrı müracaat ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Üstelik vize sürecini birkaç aydan birkaç aya indirmektedir.
 • L1 dilekçesi onaylandığı taktirde başvuru sahipleri online olarak DS-160 Formunu doldurarak Dışişleri Bakanlığına başvurmalıdır. Ayrıca yurtdışında Amerikan Büyükelçiliklerinde veya Konsolosluklarında bir mülakata tabi tutulacaklardır.

Muhtemel Güçlükler ve Tavsiyeler

 • Hem bireysel hem açık uçlu müracaatlarda, yurtdışındaki şirketle nitelikli bağlantının belgelenmesi ve detaylandırılarak ispatlanması önemli ve doğru yapılması gereken bir iş olup uzman tavsiyesi alınması önerilmektedir.
 • Özellikle eğer Açık Uçlu L sertifikası yoksa başvuru çalışan adına işveren tarafından yapılmak durumundadır. Bu yüzden sürecin daha uzun olacağının ve müracaatın daha kapsamlı belgelendirilmesi gerektiğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 • Sürecin her hangi bir aşamasında yaşanabilecek pürüzler ve/veya hatalar gecikmelere hatta müracaatın reddine neden olabilmektedir. Alınacak profesyonel hukuki yardım bu problemleri çok büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
 • Amerikan Göç politikası köklü değişimler geçirmektedir. Bu değişimlerin Vize Kurallarına yansıması olacağı açıkken doğru opsiyonları seçip doğru prosedürleri takip etmek daha da güç ancak daha hayati hale gelmektedir.
 • L1 Vize kategorisi kota sorunu olmaması ve yine L1 vizesi Green Card yönünde evrilebilmesi nedeniyle cazip bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak çok katı kurallara tabi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Üstelik Amerikan malı al, Amerikalı çalıştır sloganının temsil ettiği Amerikan vatandaşlarının istihdamını destekleyen politikaların durumu daha da zorlaştırabileceği ve karar alma süreçlerinde daha hassas ve denetimci bir bakış açısı doğurabileceği bilinmelidir.

l1-vizesi-nedir-abd-amerika-calisma-green-card

Amerika vizeleri, Amerika'da yatırım ve göçmenlikle ile ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın…

New York, New Jersey ve Texas’taki ofisleriyle hizmet vermekte olan John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, L1 vizesi ve diğer  çalışma vizeleri konusunda profesyonel destek sağlamanın yanında, Green CardAmerika’da şirket kurmak ve Amerika vatandaşlığı başvuru süreci, ABD turist vizesi ve diğer tüm Amerika vizelerinin başvurusu ve yenilenmesine kadar oldukça geniş bir çerçevede yetkin avukatlar ve alanında uzman ekibiyle sizlere destek için hazırdır.

Ayrıca Amerika'da yatırım, Amerika’da marka, patent ve göçmenlik ile New York, New Jersey ve Texas’ta kişisel yaralanma hukukuyla ilgili haklarınızın ihlal edilmemesi için hukuk büromuz ile çalışmanız lehinize olacaktır. Amerika turist vizesi, diğer ABD vizeleri ya da göçmenlik sorunlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizi, sosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

Şirketiçi transferlerin hem iş hem proje bazında ne kadar kritik bir öneme ve ticari değere sahip olduğunu bilen John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, hem L1 vizesi hem diğer vize süreçlerini takip etmenin yanında yatırımcılara da tüm eyaletlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz Amerika’da şirket kurmak, gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak, pazar ve müşteri analizi konularında yardımcı olmak, yatırım, gayrimenkul, marka, patent ve telif hakları konusunda ileri düzeyde deneyim ve birikime sahiptir. Müşterilerini federal ölçekte ve uluslararası düzeyde temsilin yanında danışmanlık yapmakta ve her koşulda onların çıkarlarını korumaktadır. Avukat Onal ve ekibi, müvekkillerinin uluslararası seviyede başarılı bir ticaret yürütmesi konusunda vizyon odaklı olarak patentleme, marka alımı ve patent hakları projeleri geliştirmekte ve bu hakları korumak için özenle çalışmaktadır.

Özellikle New York’ta Türk avukat dendiğinde ilk akla gelen hukuk firmalarından birisi olan firmamız, Türkçe avukatlık hizmeti almak isteyen müşteri ve müvekkillerimize de hizmet vermekte ve Amerika’da Türk avukat ile çalışma avantajı sunmaktadır. Başta ABD vizeleri, marka-patent alımı konularında olmak üzere her türlü hukuki sorununuzda profesyonel destek ya da danışmanlık için büromuzu doğrudan ziyaret edebileceğiniz gibi e-mail veya telefon aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ABD vizeleri ya da diğer konularla ilgili büromuza gelmeksizin doğrudan kurum avukatlarımız olan Avukat Fatih Yiğit, Avukat John Sercan Önal, Avukat Murat Bayram ve Avukat Ahmed Davut Atik ile görüşmek için randevu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Quora ve Medium hesaplarımızdan da yazı ve makalelerimizi takip edebilirsiniz.

Türkçe makalelerimiz için tıklayınız.

İngilizce makaleler için tıklayınız.

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun Faaliyet Alanları

 • Ticaret Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Göçmenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu Haberleri de Okudular

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?