Yurttaşlığa Kabul Yoluyla ABD Vatandaşlığı (Naturalization) Süreçlerinde Önemli Gelişme: USCIS- Good Moral Character- İyi Bir Ahlaki Karaktere Sahip Olma Kriterini Genişletiyor
27.12.2019

 

Bu yazımızda USCIS'in son duyurusu ile gündeme gelen ABD Vatandaşı olma prosedürlerinde Good Moral Character kriterinden bahsedeceğiz. Daha önceki bloglarımızda bahsettiğimiz üzere Birleşik Devletlerde sonradan kazanım yoluyla vatandaşlığın temel yolu Citizenship by Naturalization ya da “Yurttaşlığa Kabul” adı verilen süreçtir. Kabaca, sürekli yasal oturum hakkına sahip yabancıların yine bir başka deyişle Green Card Sahiplerinin belirli birtakım gereklilikleri yerine getirilmesi halinde Amerikan Vatandaşlığına kabulü anlamına gelen bu süreç ile ilgili olarak birtakım kriterler olduğunu daha önce belirtmiştik.

Bu Kriterler;

 • Sürekli oturum Statüsünü (Lawful Permanent Residence) haiz olmak
 • Sürekli ikametgâh
 • ABD’de fiziki olarak bulunma
 • Temel düzeyde İngilizce bilgisi
 • Amerikan Anayasasında zikredilen ideallere ve prensiplere bağlılık
 • ABD’ye bağlılık yemini etme
 • Ve nihayet İyi bir Ahlaki Karaktere sahip olmak

Şeklinde özetlenebilir. USCIS 10 Aralık ve 13 aralık 2019 tarihlerinde yaptığı açıklamalar ile İyi bir Ahlaki Karaktere Sahip olmak (Good Moral Character) kriteri üzerine rehber dokümanlarını genişleterek kurumsal politikasını netleştirme yönünde yeni bir takım düzenlemeler getirdi.

Good Moral Character (GMC) /İyi Bir Ahlaki Karaktere Sahip Olma Kriterinden ne Anlaşılmalıdır?

En sade haliyle yasal statünüzün gerekliliklerini yerine getiriyorsanız ve yasalara uygun davranıyorsanız apriori olarak bu kriteri yerine getirdiğinizi varsayabiliriz. Ancak uygulamada binlerce problem ihtimali ve vaka olabileceği düşünüldüğünde  USCIS’in bu kriteri değerlendirirken hangi parametreleri göz önünde bulundurup hangi şekilde yorumlayarak karar vereceğinin bilinmesi başvurunuzun doğru yönetilmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

USCIS’ in Politika Klavuzuna göre Good Moral Character/ İyi bir Ahlaki Karakter “Başvuru sahibinin içinde yaşadığı topluluğun ortalama vatandaşlarının standartlarını yansıtan karakter” olarak tanımlanıyor. Yurttaşlığa kabul yoluyla ABD vatandaşlığı başvurusu yapan yabancıların bu yasal periyod içerisinde- ki bu periyod vatandaşlığa kabul başvurusunun yapılmasında önceki 5 yıllık (evlilik yoluyla elde edilen Green Cardlarda 3 yıllık) döneme tekabül etmektedir- İyi bir Ahlaki Karakter göstermesi beklenmektedir.

USCIS’in  Good Moral Character Politikası Güncellemesi Neler İçermektedir?

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosunu son güncellemesi ile Naturalization başvurusu yapan kişilerin İyi bir Ahlaki Karaktere Sahip Olma (Good Moral Character) kriterini karşılamasını engelleyebilecek hukuka aykırı fiiller ile ilgili uygulama rehberini genişletti. Buna göre yukarıda zikrettiğimiz yasal periyotlar içerisinde işlenecek, hüküm giyilecek veya hapisle neticelenecek hukuka aykırı bir fiilin Good Moral Character/ İyi bir Ahlaki Karakter kriterine olumsuz etki yaptığı tespit edilirse başvuru sahibinin vatandaşlığa kabule uygun olmaması sonucu doğabiliyor. Önceki dönemde USCIS’in uygulama dokümanı hukuka aykırı fiiller konusunda kapsamlı bilgiler içermiyordu. USCIS’in yaptığı açıklamaya göre uygulama rehberinde bu güncellemeler, USCIS’in  karar vericilerinin istikrarlı ve adil kararlar vermesini temin etmek gayesini güdüyor ve hukuki aykırı fiillerle ilgili ilave örneklerle bunlara ilişkin talimatlar içeriyor. Ayrıca daha önceki yargısal kararlar ve içtihatlar temelinde GMC kriterini etkileyebilecek şarta bağlı hukuka aykırı/yasa dışı fiilleri tanımlıyor.

Öte yandan, USCIS bu güncellemelerin yasadışı eylemin, USCIS’in başvuru sahibinin yasal periyot dahilinde iyi bir ahlaki karakter sergileyip sergilemediğine ilişkin analizindeki etkisini değiştirmediğini belirtiyor. Buna göre alandaki karar vericiler ilgili yasaların GMC ve hukuka aykırı eylemlere uygulanması ile ilgili kapsamlı ve derinlemesine eğitimlere tabi tutuluyorlar. Hangi hukuk dışı eylemin başvuru sahibinin vatandaşlığa kabulünü engelleyeceğinin ve bu fiillerin sadece Uygulama Rehberinde sayılan örneklerle sınırlı olmadığının da farkındalar.

USCIS Genel Müdür Yardımcısı Mark Kouman geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ile Kongrenin GMC’yi Yurttaşlığa Kabul Yoluyla Vatandaşlık (Naturalization) için bir gereklilik olarak tespit ettiğinin” altını çizerken “USCIS’in  ulusumuzun hakkaniyete dayalı göçmenlik sistemini iyi bir şekilde uygulamaya gönülden bağlı olduğunu ve bu son güncellemenin Amerikan Vatandaşlığına kabul için yeterlilik tespitleri yapan kurumun karar vericilerine hukuka aykırı davranış ve eylemleri GMC bağlamında yorumlarken istikrarlı ve adil kararlar vermek için yardımcı olacağını” kaydetti.

Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası Good Moral Character konusunda ne diyor?

Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası Good Moral Character kriteri konusunda direkt bir tanımlama getirmiyor, ancak belirli birtakım eylemleri GMC’yi engelleyen örnekler olarak belirlemiş durumda. Uygulama ve içtihat yönünden yasada GMC’yi engelleyen ve Vatandaşlığa Kabule mâni olan hukuka aykırı fiiller olarak verilen örnekler bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

 • Kefaletle serbest kalındığı halde duruşmaya çıkmama (Bail Jumping)
 • Bankacılık Sahteciliği
 • İmali, satımı, dağıtımı kontrol ve denetime bağlı ilaç kimyasal vb. maddelerle ilgili illegal anlaşmalar yapmak (conspiracy to distribute a controlled substance)
 • Haksız ve gerçeğe aykırı olarak ABD vatandaşlığı talep etmek (failure to claim U.S. citizenship)
 • Kayıtlarda Tahrifat (falsification of records)
 • Evrakta Sahtecilik (forgery uttering)
 • Sigorta Sahteciliği
 • Adaleti Yanıltma
 • Cinsel Saldırılar
 • Sosyal Güvenlik Sahtekerlığı
 • Mobbing
 • Usulsüz yasa dışı seçmen kaydı
 • Yasaya aykırı oy kullanımı
 • ABD ambargolarının ihlali

USCIS’in 10 Aralık Tarihli Politika güncellemesi ve Şarta Bağlı GMC Engelleri

USCIS’in 10 Aralık’ta duyurduğu politika güncellemesinden sonra, vatandaşlığa kabul başvurusu yaptığınızda İyi bir Ahlaki Karaktere sahip olup olmadığınızın değerlendirmesi yapılırken sadece yukarıda saydığımız yasadan kaynaklı hukuka aykırı filler bağlamında bir teste tabi tutulmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Açıklamada hukuka aykırı bir eylemin Good Moral Character engeli sayılıp sayılmayacağının USCIS karar alıcılarının her başvuruyu vaka bazında incelemesi sonucu belirleneceğinin altı çizilmiş.  Buradan hareketle karar alıcılara geniş bir yorumlama alanı ve takdir yetkisi verildiği açık. Ayrıca bir önceki bölümde Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasında sayılan örnekler dışında, iki kez alkollü ve uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmaktan hüküm giyme, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına yeterli maddi desteği vermeme, zina/eşini aldatma gibi haksız fiiller de vaka bazında incelenerek başvuru sahibinin İyi bir Ahlaki karaktere sahip olmadığı dolayısıyla vatandaşlığa kabule uygun olmadığı gibi muhtemel bir ret kararına dayanak teşkil edebiliyor. Bir başka deyişle yasa kaynaklı (statutory) Evrakta Sahtecilik, Cinsel Saldırı, Usulsüz seçmen kaydı gibi hukuka aykırı fiiller vatandaşlığa kabul başvurusunun GMC nedeniyle reddi için yeterli, ancak değerlendirme yalnız bu fiiler bazında olmuyor. Şarta bağlı (Conditional) kategorisinde değerlendirilen engeller de söz konusu. Çünkü Göçmenlik ve Vatandaşlık yasası sayılan filler dışında diğer sebeplere (other reasons) atıf yaparak GMC’nin uygulama alanını USCIS açısından oldukça genişletiyor. Şarta bağlı GMC engellerine örnek olarak aşağıdaki eylemler örnek olarak verilebilir:

 • Poligami- Birden çok evlilik
 • Yasadışı Kumar ile Geçinme
 • Alkolizm
 • Fuhuş veya Fuhuşa Teşebbüs
 • Politik nedenler hariç herhangi bir nedenle 180 gün üzerinde hapis yatma

Sonuç

Görüldüğü üzere sürekli yasal oturum iznine (Green Card) sahip ve yasal periyodunu doldurarak Yurttaşlığa Kabul Yolu ile ABD Vatandaşlığı (Naturalization) başvurusu yapma aşamasına gelmiş yabancıların başvurularının değerlendirilmesinde diğer başka kriterle birlikte değerlendirilecek olan İyi bir Ahlaki Karaktere (Good Moral Character) sahip olma meselesi son güncellemeler ile birlikte karar alıcıların geniş takdir alanı içerisinde değerlendirilecek bir kıstas haline gelmiştir. Her ne kadar uygulama güncellemesinin amacı zikredilirken birörneklik, istikrarlı ve adil kararlar verme gayesi güdüldüğü belirtilse de her olayın vaka bazında inceleneceği, mücbir sebepler gibi hukuki durumların göz önünde bulundurulacağı gibi prensipler teorik olarak benzer durumlarda farklı karar alıcıların farklı kararlar verebilmesi potansiyelini taşımaktadır. Bu geniş takdir yetkisi, GMC'ye engel teşkil eden yasa (Vatandaşlık ve Göçmenlik Yasası) kaynaklı hukuka aykırı filler dışında medeni hukuk ve ceza hukuku dahilindeki diğer şarta bağlı (conditional) hukuka aykırı filler nazarı itibara alındığında daha da genişlemekte ve karmaşıklaşmaktadır.

Ebetteki asıl olan yazımızın başında da belirttiğimiz üzere yasal statünüzün tüm gereklerinin yerine getirilmesi ve yasalara uygun davranılmasıdır. Ancak, hayatta her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. Eğer Naturalization başvurunuzu Good Moral Character nedeniyle etkileyebilecek hukuka aykırı bir eylem işlediğinizi düşünüyorsanız tüm bu yeni, karmaşık ve vaka bazlı gelişmeler karşısında doğru, gerçekçi ve güvenilir bir hukuki temsil hizmeti almanız kaçınılmazdır. John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu olarak sorularınız, talepleriniz ve sunduğumuz hizmetlerle ilgili merak ettiğiniz her konuda bize ulaşabilirsiniz. Good Moral Character ve Yurttaşlığa Kabul Yolu ile ABD Vatandaşlığı dahil ABD vizeleri, Green Card, ABD yatırım vizeleri gibi göçmenlik ve vize ile ilgili her konuda tecrübeli,güvenilir ve alanında uzman ekibimizle sizin için en iyi hizmeti sizleri ve sizlerin ihtiyaçlarını önceleyerek sunma arzusundayız.

Bize Ulaşın

ABD de yaşayan veya yaşama ve/veya çalışma arzusunda olan eğitim almak isteyen , ABD de yatırım yapma şirket kurma düşüncesinde olan  ve kendi ana dilinde hizmet alma kolaylığı ve avantajından faydalanarak Amerika’da Türk Avukat ile hukuki sorunlarına çözümler bulma arzusunda olan takipçilerimizin güvenilir adresi olma vizyonumuz ile hukuki yardım ya da danışmanlık hizmeti almak için ofisimize doğrudan gelebileceğiniz gibi  e-mail veya telefon  aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ofisimize gelmeksizin doğrudan kurum avukatlarımız olan Avukat Fatih YiğitAvukat Sercan Önal ve Av. Murat Bayram ile görüşmek için randevu ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca İşletme Hukukundan , NJ Kişisel Yaralanma Hukukuna, Marka Patent ve Tescil Hukukunda Göçmenlik Hukukuna en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizisosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve bloğumuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Mutlu ve Sağlıklı Günler Dileriz…

Bu Haberleri de Okudular

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?